امشب


زمين و آسمان اي شيعه در حزن و غمست امشبهمه اوضاع عالم زين مصيبت درهمست امشبامام پنجمين شد كشته از زهرِ هشام دونمدينه، غم سرا از اين غم و اين ماتمست امشبيتيم و بي پدر گرديد اكنون حضرت صادقبه بر او را ز مرگِ باب، زانوي غمست امشبولي راحت شد از رنج و مشقّت حضرت باقربه جنَّت ميهمان نزد رسول اكرمست امشبعزيزانش چو بلبل زين مصيبت وا آباگويانبه اندوه و غم و محنت سراسر عالمست امشبهر آن چه اشك ريزي اين زمان از ديدگان «تابع»ز بهر حجّت حق، گرچه خون باري، كمست امشب

شاعر
محمّد علي تابع «تابع»