خورشيد جمالش


چو خورشيد جمالش مشرق از برج كمال آمدخدا را شد جلوه گر بر خلق اشراق جمال آمدشد از برج عبوديت عيان شمس ربوبيّتتجلّي جمال آن جا تجلّي جلال آمدز مشرق تافت بدري مشرق اندر ليلة القدريكه شمس طلعتش تمثال وجه بي مثال آمدعيان بر ممكنات از نور واجب شد يكي ممكنكه چون او ممكني در بينش ممكن محال آمدز بستان امامت خاست سروي معتدل قامتكه ظلش عقول انبيا را اعتدال آمدبه سيماي حُسن دهر از حسين آورد فرزنديكه احسن احسن از جان آفرينش بر خصال آمدتوان در صبر و حلمش يافت علمش را كه در عالمكمال علم آن دارد كه حِلمش را كمال آمدروا باشد گرش در رتبه شمس الاوليا خوانمكه در چرخ عبوديت جمالش بي همال آمدنبي را رفرف آمد توسن معراج و اين شر رابه سير ناقه تا معراج احمد انتقال آمدچو معراج محمّد(صلي الله عليه وآله) نيستي بود از تعيين هابه معراج اين علي را با محمّد(صلي الله عليه وآله) اتصال آمدچنان در نيستي معراج كرد آن شاه لاهوتيكه اين خرگاه هستي همچو گردش از پغال آمداز آن روز سيد آمد ساجدين را نزد مشتاقانكه در ليل و نهارش سجده كردن اشتغال آمداگر خواهي ز حالش بو بري بنگر در آثارشكه اهل حال را بويي ز حالش از مقال آمدبنوش از جام توحيد كلامش گر عطش داريكه جان تشنه كامان زنده زين آب زلال آمدهر آن كو عبد حق گشت مرآت جمال حقخدا را اندر او بنگر كه مرآت جمال آمدمرا ديدار يزدان تا ابد ديدار او باشدكه اين چهره از ازل مرآت حسن لايزال آمد«فواد» اندر دو عالم از تو ديدار تو مي خواهدكه از فضل توانش هم اين لسان و اين سؤال آمد

شاعر
فؤاد كرماني