ميلاد امام چارمين


جشن ميلاد امام چارمين آمد پديدروز وجد مؤمنات و مؤمنين آمد پديددرّة التّاج فضيلت جوهر علم لدنحضرت سجّاد زين العابدين آمد پديديك فلك مجد و كرامت يك جهان اجلال و فردر رخ انسان به چهري دلنشين آمد پديديك جهان تسليم يك عالم رضا يك دهر فضلآسماني آفتابي بر زمين آمد پديدفُلك درياي ولايت موج اقيانوس فضلخازن علم الهي، قطب دين آمد پديدنور چشم خامس آل عبا زين العبادشافع عصيان به روز واپسين آمد پديدعرشيان انگشت عبرت بر دهان دارند از آنكاين چنين گوهر چه سان از ماء و طين آمد پديدعابدين را گاه رنج آرام جان آمد زرهساجدين را روز غم يار و معين آمد پديدآن چه را مي جست دل در آسمان ها قرن هادر زمين آن مقتداي آن و اين آمد پديدچرخ هستي را چنان شمس الضّحي آمد عيانبحر ايمان را چنين درّ ثمين آمد پديدمجمع البحرين دانش، مخزن الاسرار حقّفيض سرمد، متن قرآن مبين آمد پديدكاخ ايمان را از او ركني ركين شد آشكارملك هستي را از او حصني حصين آمد پديدوارث تخت «سلوني» تاجدار «هل اتي»حضرت طاها جناب يا و سين آمد پديداز پي آوردن تبريك ميلادش ز عرشباز گويا در زمين روح الامين آمد پديدبازگو «طايي» براي ميمنت بر شيعيانروز ميلاد امام چارمين آمد پديد

شاعر
طايي