من آن گلم


من آن گلم كه خفته به خون باغبان مننه گل نه غنچه مانده به باغ خزان منمرغ بهشت وحي ام و از جور روزگارويرانه هاي شام شده آشيان منهفتاد داغ دارم و در سوز آفتابهجده سر بريده بود سايبان منزنهاي شام خنده به ناموس من زدنداين بود احترام من و خاندان منزنجيرها به زخم تن من گريستنددشمن نكرد رحم به اشك روان منگرديد نقش خاك زسنگ يهودياناز نوك ني سر پدر مهربان منشام بلا و طشت طلا وسر حسينگرديد قاتل پدرم ميزبان منمن اشك ريختم زبصر او شراب ريختبا آنكه بود آيه كوثر به شأن منمن ناله مي زدم زدل او چوب خيزرانمن تن به مرگ دادم او سوخت جان من«ميثم» خدا جزات دهد در عزاي ماكز نظم تو عيان شده سوز نهان من

شاعر
حاج غلامرضا سازگار