تن تبدار من


لاله سرخ شهادت تن تبدار من استچشمه فيض خدا چشم گهر بار من استحافظ خون پيام شهداي ره دينلب گوياي من و ديده خونبار من استداغ يكدشت شهيد و غم يك دشت اسيراين همه بار گران بر تن بيمار من استپاي در سلسله ودست به دامان وصالدشمن از بي خردي در پي آزار من استدشمنم بسته به زنجير ولي غافل از آنكه بر انداختن ريشه او كار من استتا بر انداز يبنياد ستم مي جنگماشك من منطق من حربه پيكار من استپرچم نهضت خونين شهيدان خداگرچه بر دوش من و عمه افكار من استصبر را بين كه در اين مرحله از وادي عشقسخت بيمارم و او باز پرستار من استآنكه در كرببلا بود انيس پدرمدرره شام بلا مونس و غمخوار من استدر كنار شهدا جان مرا باز خريدعمه ام بعد خداوند نگهدار من استخواهر كوچك من همچو گلي پرپر شداشك طفلان زغمش شمع شب تار من استاز غم اصغر و اكبر جگرم مي سوزدآه از اين غم كه خداوندخبر دار من استدر ره آل عيل عمر مؤيد طي شدشاهد زنده من دفتر اشعار من است

شاعر
سيد رضامؤيد