استاد عبّاد جهان


اي به عبّاد اين جهان استاداي ملقب به سيد سجاداي نبي را تو بهترين فرزنداي علي را تو برترين اولاداي زهست تو هستي عالماي زجود تو جود ما ايجاداي ز فضل تو عقل آدم ماتاي زعلم تو در عجب عبّاداي ز تو شد خراب كاخ ستموي ز تو كاخ عدل و داد آبادطاعت خلق اين جهان صفر استطاعت تو فزون تر از اعدادتخل دين كام ياب شد از توخرمن ظلم از تو شد بر بادگشت رسوا يزيد بد فرجامتا كه كردي تو خطبه اي ايراداز بيانات خانمان سوزتسرنگون شد ز تخت ابن زيادتطق زيبا و آتشين سخنتدرس آزادگي به عالم دادبا گذشت تو اي ولي خداريشه كن شد بناي استبدادسخنانت به صفحه تاريخثبت شد تا بشر شود ارشادگشت امشب زيمن ميلادتدل ما شاد خلق عالم شادشعر ژوليده را بكن تضميناي به عبّاد اين جهان استاد

شاعر
ژوليده نيشابوري