در مدح ولادت چهارمين اماماز ميهن بانوي ايران سر زد از خاك عربآفتابي كز جمالش شد عيان آيات ربّ


حجّت حقّ، رحمت مطلق ، عليّ بن الحسيندرّة التّاج شرف ، ماه عجم ، شاه عرب


حَبّذا شاهي كه محكوم شد از او كاخ كمالفرّخا ماهي كه روشن شد از او مهد ادب


زينت پرهيزكاران بود در زهد و عفافزان خدا سجّاد و زين العابدين دادش لقب


آن شنيدستم كه در عهد ولي عهدي هشامرهسپار كعبه شد، با مردم شام و حلب


خواست تا بوسد حجر را، گشت مانع ، ازدحامشد ز جمعيّت برون ، كاسايد از رنج و تعب


ديد ناگه صف ز هم بشكست ، ماهي شد پديدكافتاب از پرتو صبح جمالش در عجب


ماه گرد كعبه مي گرديد و خلقي گرد ماهسنگ را از بوسه اي سيراب كرد از لعل لب


چون هشام ، آن عزّت و قدر و جمال و جاه ديداز شرار آتش كين حسد شد ملتهب


زان ميان يك تن از او پرسيد كاين شه زاده كيستكاين چنين بر دامن مطلوب زد دست طلب


كرد در پاسخ تجاهل ، گفت نشناسم كه كيستزان تجاهل ها كه بر اعجاز احمد بولهب


چون فرزدق آن سخندان توانا از هشاماين سخن بشنيد، شد آشفته از خشم و غضب


گفت گر نامش نداني با تو گويم نام اوگر بپرسي خاك بطحا را وجب اندر وجب


از زمين و آسمان و آفتاب و مشتريزهره و پروين و ماه و كهكشان و ذوذنب


مروه و بيت و صفا و زمزم و ركن و مقاممي شناسندش نكونام و نسب اصل و حَسَب


ميوه بستان زهرا، قرّة العين حسينآن كه شد پيدايش او آفرينش را سبب


كوكب صبح هدايت ، آن كه نور طلعتشكرد محو از ساحت دين ، ظلمت جهل و شغب

شاعر
دكتر رسا