وارث خون و قيامشهادت حق اليقين است


عزاي زين العابدين است


اين ناله ي روح الامين استوا اماما واشهيدا

دُردانه ي حسين مظلوم


چهارمين امام معصوم


از زهر كين گرديده مسموم


وا اماما واشهيدا

اين وارث خون و قيام است


اسير كربلا و شام است


زخمي سنگ لب بام است


وا اماما واشهيدا
مدينه شد كرب و بلايش


زهرا شده صاحب عزايش


به ياد زخم ساق پايش


وا اماما واشهيدا


سر پدر به نيزه ديده


تلاوت قرآن شنيده


از ساق پايش خون چكيده


وا اماما واشهيدا


بر پيكرش نشانه داردآثار تازيانه دارد


داغ گل ويرانه دارد


وا اماما واشهيدا


مدينه مي گريد ز داغش


مرغ دلم گيرد سراغش


سراغ قبر بي چراغش


وا اماما واشهيدا

شاعر
حسين فتحي