ماه فروردين


ماه فروردين فراز آمد ز فردوس برينگلستان را كرد در بر، حلّه هاي حور عينارغوان سرمايه بگرفته است از كان بدخشياسمين پيرايه بگرفته است از درّ ثمينبانگ چنگ رامتين آيد همي از ناي مرغدارد اندر ناي گويي مرغ، چنگ رامتيننيستند ار بلبل و صُلصُل چو من عاشق چراستبانگ صلصل صبر سوز و ناله بلبل حزينبگذري چندان كه در هامون بنفشه است و سمنبنگري چندان كه در بستان گل است و ياسمينمرغ اشعار فرزدق كرده پنداري ز بردر ثناي خواجه سجّاد زين العابدينوارث پيغمبر و حيدر، علي بن الحسينچيست ميراثش علوم اوّلين و آخرينمعني ركن و مقام و صورت خيرالانامزاده شُبّيرفرزند اميرالمؤمنينهمچو عمّ خود حليم و همچو باب خود صبورمرتضي آسا جواد و مصطفي آسا امينچون به محراب اندرون بگريستي از بيم حقآمدي رضوان و بستردي سرشكش زآستينپيشواي چارمين است و به محراب اندرونتافتي رويش چو خورشيد از سپهر چارميناين شنيدستي كه در محراب طاعت خويش رااژدهاآسا بدو بنمود ابليس لعينخواجه ننديشيد و روي از قبله طاعت نتافتكش ندا از غيب آمد «انت زين العابدين»كرد داود پيمبر نرم آهن را به دستاو به پند و موعظه دل هاي سخت آهنينگر بگويم برترست از موسي عمران رواستكاين نترسيد و بترسيد او ز ثعبان مبينحبّ او حصن حصين است و ز خشم كردگارگشت ايمن آن كه آمد اندرين حصن حصينبس كه زانو با جبين در سجده پيش حق بسودسوده شد مانند زانوي هيونانش جبيناي فروغ ديده پيغمبر و حيدر كه هستبغض تو نار جحيم و حبّ تو ماءِ معينبا محبّان تو رضوان گويد اندر روز حشرهذه جناتُ عَدْن فَادخلوها خالديننازش شُبّيريان بر دوده شبَّر ز توستورنه شُبّير و شَبَر هر دو همالند و قرينشهرياران عجم را زين سپس تا رستخيزاز تولاّي تو باشد شوكت اسلام و دين