سليل مصطفي


جماعت من سليل مصطفايممعظم سبط مير اوليائمسرور سينه خير البريهفروغ ديده خير النسائممنم استاد دانشگاه قرآنكه هم عالم به عالم ماسوايمدبيرستان ايمان را دبيرمدبستان والا را مقتدايممنم مصباح مشكاة هدايتفروغ افزاي مصابح الهدايمبود حيران زصبرم صبر ايوبكه من صابر به آلام قضايممنم آن مه كه در شبهاي تاريكبه بزم بي كسان تا بد قضايممنم ان شه كه از روي يتيمانغبار رنج و محنت مي زدايممنم فرزند بيت الله و زمزموليد مشعر و ركن و منايمذبيح كعبه دارد آرزويمكه من پور ذبيح كربلايم