روضه خوان كربلا


پر من بال و بال من پر شدپر و بالي زدم كبوتر شدسحر پنجم عبادت بودكوچه هاي خدا معطر شدمردي از سمت ابرهاي دعاآمد و خشكي لبم تر شدآمد و با خودش كتاب آورداو امام آمد و پيمبر شدمردي از سمت آفتاب آمدبا مفاتيح مستجاب آمدآمده تا مرا تكان بدهدچشم گريان به اين و آن بدهدبه روي پشت بام سحريا صداي خدا اذان بدهدبشكند ميله قفس را تابال ما را به آسمان بدهدبا خودش نر مصحف آوردهتا خدا را به ما نشان بدهدبه نگاهش دخيل مي بنديمتا مناجات يادمان بدهداي مسيح سبز نجاتبر مناجات كردنت صلواتاي مناجات اي نسيم دعاراه نزديك ما به سمت خدااي كه دريا كنار تو قطرهقطره با يك نگاه تو و دريانذر سجاده قديمي توستچهارمين ركعت نوافل مااي امام اي علي دوم مناي امام چهارم دنيامرد شب زنده دار سجادهمرد محراب التماس دعااز تو بوي نماز مي آيدبوي راز و نياز مي آيدمادرت آفتاب حجب و حياستشرف و شمس سيد الشهداستمايه آبروي ايران استافتخار هميشه شامل ماستاز تو و مادر تو اين دل ماعاشق خانواده زهراستيك سفر پيش ما نمي آييوطن مادري تو اينجاستتو عجم زاده اي تو فاميليپس حرم سازي ات به گردن ماستتو در اين سرزمين گل كاريبه خدا حق آب و گل داريبي تو سجاده اي اگر هم بودفرش رسوايي دو عالم بودبي تو يا حرفي از بهشت نبوديا كه جنت همان جهنم بودخطبه هاي گلوي زخمي توانعكاس غروب ماتم بودتو اگر خطبه اي نمي خوانديخانه هامان بدون پرچم بودتو اگر روضه اي نمي خوانديسال ما بي محرم بود