داغ زين العابدين دارد مدينهناله هاي آتشين دارد مدينه


داغ زين العابدين دارد مدينه


وا اماما واغريبا واشهيدا


وا اماما واغريبا واشهيدا

مانده بر لب نغمه هاي دلنشينش


پاره پاره گشته قلب نازنينش


وا اماما واغريبا واشهيدا


وا اماما واغريبا واشهيدا

روز و شب خون دل و اشك بصر داشت


داغ هفتاد و دو لاله برجگر داشت


وا اماما واغريبا واشهيدا


وا اماما واغريبا واشهيدا


گه به ياد فرق اكبر گريه مي كرد


گه براي حلق اصغر گريه مي كرد


وا اماما واغريبا واشهيدا


وا اماما واغريبا واشهيدا


جاي گل بر گردنش دشمن غل انداخت


بر بدن از سلسله، زخمش گل انداخت


وا اماما واغريبا واشهيدا


وا اماما واغريبا واشهيدا


شاميان بر اشك چشمش خنده كردند


كف زدند و داغ او را تازه كردند


وا اماما واغريبا واشهيدا


وا اماما واغريبا واشهيدا


هم به گردن هم به تن دارد نشانه


جاي زنجيراست و جاي تازيانه


وا اماما واغريبا واشهيدا


وا اماما واغريبا واشهيدا

شاعر
حسين فتحي