پسر شهنشه كربلاصفتش عيان شده از نبيّ، بلغ العُلي بكماله

به نظر اگر چه بشر بود، ز بشر نه جنس دگر بود

دو هزار عالمش ار بود، همه اش به مدّ نظر بود

پدري چه او، نه پدر بود، كشف الدّجي بجماله

پدرش امام انام دين ، پسرش امام به حقّ مبين

خود او امام چهارمين، ملكش خدم، فلكش رهين

به حسب متين، به نسب وزين، حسنت جميع خصاله

شجر كرم، ثمر ولا، پسر شهنشه كربلا

زندار الست بربّ صلا، همه در جواب بلا بلا

چو نكو بگفت، ز جان، صلّوا عليه و آله

شاعر
رجائي زفره اي