عبارت قسمت
تعداد كل:5

رديف عنوان
  1   خدا، شكرگزاري از خود را به بندگان الهام نمود  
  2   خدا، سپاسگزاري از احسان و انعام را به بنده الهام نمود  
  3   آنچه بندگان از خدا مي خواهند كه به ايشان الهام نمايد  
  4   الهام نمودنِ دانشِ عجايب قرآن به طور كامل به پيامبر (ص)  
  5   الهام نمودنِ شكرگزاري به وليّ خدا (امام «ع»)، از آنچه خدا به او نعمت داده است