عبارت قسمت
تعداد كل:4

رديف عنوان
  1   عطا نمودن درخواست بنده در دنياي كنوني و آخرتِ آينده  
  2   پارسا نمودنِ پيروانِ اصحاب محمّد (ص) در فراخيِ (زندگيِ) كنوني  
  3   گردش نمودن در زمين براي رسيدن به سودِ كنوني از دنيا  
  4   اكنون (در دنيا)، بشارت دادن ايمني از خشمِ خدا به بنده