عبارت قسمت
تعداد كل:3

رديف عنوان
  1   اقتدا نمودن به درخشيدنِ روشناييِ قرآن  
  2   اقتدايِ دوستدارانِ ائمه (عليهم السلام) به امامت و پيشواييِ ايشان  
  3   نگران نگشتنِ تابعانِ اصحابِ محمّد (ص) با دودلي و شك درباره اقتدا به نشانه هاي هدايت و رستگاريِ اصحاب محمّد (ص)