عبارت قسمت
تعداد كل:3

رديف عنوان
  1   بي نياز ساختنِ بندگان، زماني كه خود را در اختيارِ خدا بيفكنند  
  2   افكندنِ خود در درّه هايِ فساد و تباهي  
  3   خود را بي تأمّل در محرّمات افكندن