عبارت قسمت
تعداد كل:35

رديف عنوان
  1   افزايشِ گنجينه هايِ خدا  
  2   خدا، براي هر كه بخواهد چندين برابر مي گرداند  
  3   خدا، به بارآورنده نيكي جهتِ افزايشِ آن  
  4   نزولِ آياتِ بيانگرِ افزايشِ حسنات و نيكي ها  
  5   افزودنِ فضلِ خدا و فراخيِ خيرات و نيكيها، براي بنده  
  6   صدقه دادن، جهت درخواستِ افزاش نعمت از خدا  
  7   چنانچه بندگان سپاسگزار باشند، خدا به ايشان فزوني دهد  
  8   افزودنِ هدايتِ الهي، سببِ رساندنِ بنده به توفيق در كردار  
  9   رستگار شدنِ بندگان، در افزوني يافتن از خداست  
  10   هر كه به خدا وام نيكو دهد، برايش چندين برابر گرداند  
  11   هر كه خدا به او فراواني دهد، كاهنده اي از آن نمي كاهد و هر كه را خدا كاسته افزاينده اي به او نمي افزايد  
  12   خدا، تبديل كننده بديها به چندين برابرش از خوبيها  
  13   تندرستيِ فزاينده، به بنده دادن  
  14   خدا در داد و ستد با بندگان و پيشنهادِ كالا، در بهايِ آن به خود افزوده است  
  15   آنچه سپاس و حمد موجبِ افزايشِ آن شود  
  16   چندين برابرِ هر نعمت، حمد و سپاسِ خدا  
  17   درود بر محمّد (ص) و آل او، موجبِ افزايشِ خشنوديِ خدا و محمّد (ص)  
  18   درودي فزاينده بر محمّد (ص) و آلِ او  
  19   چندين برابر شماره درودهايي كه خدا فرستاده، و جز او كسي قادر به شمارش آن نيست، بر محمّد (ص) و آلِ او  
  20   درودي بر فرشتگان كه بر كرامت و تقرّبشان بيفزايد  
  21   درودهايِ فزاينده بر دوستداران ائمه (عليهم السلام)  
  22   برخي از تكليفهايي كه بنده انجام نمي دهد سببِ افزايشِ بديهايِ او در قيامت شود  
  23   وسيله اي برايِ افزايشِ حسناتِ والدين  
  24   افزايشِ عمر فرزندان برايِ والدين  
  25   افزودنِ بر تعداد والدين، به وسيله فرزندانشان  
  26   درخواستِ امام سجاد (ع) جهتِ افزايشِ بيناييِ همسايگان نسبت به حقّ ايشان و معرفت آنها نسبت به فضل و برتري شان  
  27   بر فقر و نيازمنديِ بنده به درگاهِ خدا، افزودن  
  28   اقرار بنده به افزايشِ گناهان خود  
  29   افزايش نيافتنِ پادشاهي و ملك خدا با عذاب كردنِ بنده  
  30   چنانچه عذاب بنده بر پادشاهي خدا مي افزود، شكيباييِ بر آن را از خدا مي خواست  
  31   چند برابر نمودنِ ايمان در ماهِ رمضان  
  32   فزوني بخشيدنِ امّت اسلام بر كساني كه اندك بودند  
  33   فرمانبرداريِ ماه از خدا در افزايش و نقصان (نور خود)  
  34   بيان ويژگيهاي كسي كه بنده از خدا مي خواهد چندين برابرِ پاداش او را در ماه رمضان به وي عطا كند  
  35   بازداشتنِ بنده از زياده روي (در صرف مال)