عبارت قسمت
تعداد كل:2

رديف عنوان
  1   افراط نكردنِ خدا در كيفرِ گنهكاران  
  2   پناه بردن به خدا از افراطِ خواهشِ نفس