عبارت قسمت
تعداد كل:15

رديف عنوان
  1   افتادنِ بنده در پيشگاهِ خدا  
  2   شرمندگيِ واقعيِ فردِ تائب، از آنچه در آن افتاده است  
  3   رحم نمودنِ خدا بر افتادنِ بنده با تمامِ رخسارش  
  4   درگذشتنِ خدا از لغزش بنده هنگام افتادن (در گناه)  
  5   بلند كردنِ بنده از افتادنگاههايِ گناهان  
  6   بازگشت بنده از درافتادن، به سوي گذشتِ خدا  
  7   گرفتن دست بنده (و نگهداري از او) از افتادني چو افتادنِ پرت شوندگان (در عذاب)  
  8   به پا داشتن (و نگهداري كردن) برخي بندگان از افتادنگاههاي خطاكاران  
  9   چه بسيار در افتادني را كه خدا برداشته و ايستانده است  
  10   تواناييِ خدا بر دفعِ آنچه بنده در آن افتاده است  
  11   دور نينداختنِ بنده همچون دور انداختنِ كسي كه از چشمِ حفظ و نگهداريِ خدا افتاده است  
  12   گريستنِ بسيار تا افتادنِ پلكها بنده را سزاوار از بين بردنِ گناهي از گناهانش نمي كند  
  13   توبه قرار دادنِ پشيماني بنده از لغزشهايي كه در آن افتاده است  
  14   در حالي كه بنده به سوي خدا مي گريزد، شيطان او را به زمين اندازد  
  15   آگاه گرداندنِ افتادگانِ در گرويِ گورها، با دميدن در صور