عبارت قسمت
تعداد كل:1

رديف عنوان
  1   مبدل ساختن آنچه بر زبان بنده جاري مي شود، به اغراق در ستايش خدا