عبارت قسمت
تعداد كل:2

رديف عنوان
  1   اطاعت از خدا با اعتقاد به تسليم شدن در برابر آياتِ محكمِ قرآن  
  2   برانگيختنِ تابعينِ اصحابِ پيامبر (ص)، بر اعتقاد به اميدِ نيكو داشتن به خدا