عبارت قسمت
تعداد كل:24

رديف عنوان
  1   اعترافِ آفريدگان به ستمكار نبودنِ خدا  
  2   اقرارِ همگان به ناتوانيِ خود از آنچه خدا سزاوارِ آن است  
  3   آمدن به درگاه خدا در حال اعتراف به گناه و بدكرداريِ خويش  
  4   رو آوردن به درگاهِ خدا با اعترافِ خويش  
  5   جايگاه بنده، جايگاه اعتراف به گناه برايِ خداست  
  6   بنده، اقراركننده اي خطاكار و لغزشكار است  
  7   اقرار بنده به گناه خود و اعتراف به خطاهايش  
  8   سپاسگزاري از خدا، در حال اعتراف به بدكرداري خود و تباه ساختن  
  9   اعتراف به ناتواني و بيچارگيِ خويش  
  10   اعتراف به آنچه خدا به بنده نيكويي نموده است  
  11   اعتراف به اينكه هنگام احسان الهي جز خودداري از معصيت خدا فرمان نبرده ام  
  12   اعتراف به اينكه در همه احوال بنده بي احسان از خدا نبوده است  
  13   اعتراف به نيكيِ قضا و قدر خدا در پرتو اعتماد به خدا  
  14   اعتراف به درماندگي، نهايتِ كوششِ بنده (در سپاسگزاري از خدا)  
  15   بيانِ حالِ بنده پس از اعتراف  
  16   وارد شدن در صبح و شب در حال اعتراف به گناه و اقرار به خطا  
  17   جايگاه بنده، جايگاهِ اعتراف به فراوانيِ نعمتهايِ خدا  
  18   درخواست كردن از خدا در حالي كه بنده به خطا و كار بيجايِ خود معترف است  
  19   قرار گرفتن در زمره اعتراف كنندگانِ به اينكه قرآن از جانبِ خداست  
  20   قرار گرفتن در زمره پناهندگانِ به اعتراف به متشابهِ قرآن  
  21   مبدّل ساختنِ القائاتِ شيطان، به اعتراف به نيكيِ خدا  
  22   اعتراف به مقام و مرتبه امامان (عليهم السلام) از ويژگيهايِ دوستدارانِ ايشان  
  23   سئوال از سوددهيِ و رهابخشيِ اعتراف به بديها و زشتيهايِ خود  
  24   كشتن و اسير نمودنِ دشمن، تا اعتراف نمودنِ ايشان به وحدانيّت خدا