عبارت قسمت
تعداد كل:5

رديف عنوان
  1   چشم نينداختن به اطراف آسمان، به خاطرِ شرمندگي از خدا  
  2   روان بودنِ ابرها در اطرافِ زمين  
  3   سببِ (توقف نمودنِ) فرشتگان در اطرافِ آسمانها  
  4   طرفِ تيزيِ شمشيرِ خود را دشمن برايِ بنده نازك مي كند  
  5   به خود واداشتنِ كفّار از دست درازي به نواحيِ مسلمانان