عبارت قسمت
تعداد كل:18

رديف عنوان
  1   خدا، خواهانِ اصلاحِ تباهيهاي بندگان با توبه  
  2   خدا، اصلاح كننده كردار تبهكاران  
  3   اصلاح آنچه تباه شده، نزدِ خدا و به قدرت و توان خدا  
  4   خدا، دانا به آنچه كارِ دنيا و آخرتِ بنده را اصلاح مي كند  
  5   انعام نمودنِ آنچه در دنيا و آخرت باعث اصلاح بنده مي شود  
  6   اصلاح نمودن بنده، به كرم و بخشش خدا  
  7   اصلاح كار گنهكاران به واسطه مهربانيِ خدا  
  8   اصلاح نمودنِ هر خويِ زشتي در بنده  
  9   دور بودنِ بنده از اصلاح نفسِ خود  
  10   به جا گذاشتنِ آنچه موجبِ اصلاح نفس بنده شود براي او  
  11   دست نيافتن به اصلاحِ نفس در صورتي كه احسان و نعمتهاي فراوانِ خدا بر بنده نباشد  
  12   اصلاح نمودنِ بنده با تندرستي  
  13   اصلاح نمودنِ فرزندان، برايِ والدين  
  14   اصلاحِ حالِ بندگان در پرتو آفرينشِ شب و روز و نتايجِ حكيمانه آن  
  15   اصلاح گرداندنِ حالِ دوستداران ائمه (عليهم السلام) از جانب خدا  
  16   ملبّس شدن به زيور پرهيزكاران با اصلاح فساد در بين مردم  
  17   قرار دادنِ بنده در زمره اصلاحگران  
  18   اصلاح نمودنِ گياه شكسته (پژمرده) با باران