عبارت قسمت
تعداد كل:6

رديف عنوان
  1   نااميد نگشتنِ اصراركنندگانِ به درگاهِ خدا  
  2   آنكه از اصرارِ بر گناه دوري گزيند، محبوبترين بنده نزد خداست  
  3   دور گرداندنِ بندگان، از اصرار (بر گناه) كه خدا آن را نمي پسندد  
  4   پناه بردن به خدا از اصرار بر گناه  
  5   علّت پافشاري و اصرار ستمگر بر ستم خود  
  6   ميراندنِ بندگان، در حالي كه اصرار (بر گناه) نَوَرزند