عبارت قسمت
تعداد كل:2

رديف عنوان
  1   غرق گشتنِ گونه هايِ تائب در اشك  
  2   روان شدنِ اشكِ بنده از ترسِ خدا