عبارت قسمت
تعداد كل:3

رديف عنوان
  1   بنده، اسير رنج و سختيِ خود  
  2   ياري نمودن مسلمانان به فرشتگان، جهت اسير نمودنِ مشركان و دشمناني كه در برابر ايشانند  
  3   تقدير شهادت براي جنگجو يا مجاهدِ مسلمان، پس از آنكه دشمن خدا را با اسير نمودن، به رنج و سختي افكند