عبارت قسمت
تعداد كل:4

رديف عنوان
  1   توفيقِ حفظ و نگهداريِ اسلام در هر روز و هر شب  
  2   مسلماني كه نگرانِ كارِ اسلام باشد  
  3   ماهِ نو را، ماه اسلام (طاعت و فرمانبري) قرار دادن  
  4   رمضان، ماه اسلام (طاعت و فرمانبري)