عبارت قسمت
تعداد كل:3

رديف عنوان
  1   اسكانِ فرشتگان در درونِ طبقه هاي آسمان  
  2   اسكانِ جنين در زهدان و رحِمِ كنيزِ خدا (مادر)  
  3   اسكانِ شيطان در سينه هايِ بندگان