عبارت قسمت
تعداد كل:1

رديف عنوان
  1   اسرافيل، صاحب صور و منتظر فرمان خدا جهت دميدن (در صور) و آگاه گردانيدنِ افتادگان در گروي گورها