عبارت قسمت
تعداد كل:32

رديف عنوان
  1   استواريِ كتابِ خدا  
  2   استواريِ آياتِ قرآن  
  3   ثبات و پابرجائيِ حجّت و سلطنتِ خدا  
  4   ثابت و پابرجا ساختن آراستگيِ ظاهرِ بندگان، به وسيله قرآن  
  5   ثابت قدم و پايدار گرداندنِ بندگان، با توفيق پايداري و استقامت در راه راست  
  6   قرار دادنِ بنده در زمره استواركاران  
  7   توفيق فرمانبري از آنكه بنده را در راه راست ثابت قدم و استوار گرداند  
  8   كمك نمودن به بنده با پايدار و استوار نمودن او در راهِ راست  
  9   برگشتن از لغزش، با استواري و پايداري در راه راست  
  10   استوار گرداندنِ اندام كردارها در بندگان  
  11   پابرجايي در قصدِ فرمانبري از خدا  
  12   پابرجا گرداندنِ باورِ بنده نسبت به آنچه نزد خداست  
  13   پابرجا نمودنِ آرزويِ بنده در اميد به رحمتِ خدا  
  14   قرار گرفتن در زمره پايدارترين افراد به احكام الهي  
  15   ثابت و پابرجا ساختنِ بنده، بر توبه خالص  
  16   محكم و استوار ساختنِ پشتِ بنده، به قوّت الهي  
  17   محكم و استوار گرداندنِ پشتِ وليِّ خدا (امام «ع»)  
  18   استوار نبودنِ اعتمادِ بنده (به روزي دادن خدا) عليرغم مهربانيهاي خدا  
  19   نااميديِ بنده از نجات (از عذاب)، استوارتر از اميدِ او به رهايي است  
  20   احتمالِ استوارتر بودنِ شفاعت آسمانيان و زمينيان نزدِ خدا از شفاعتِ خودِ بنده  
  21   شكستنِ آنچه شيطان استوار نمايد  
  22   از حالي به حالي گشتنِ جنين، تا كامل شدن شكل و ثابت و پابرجا گشتنِ اندام آن  
  23   استوار ساختنِ مرزهايِ مسلمانان به عزّت الهي  
  24   استوار نمودنِ شهرهايِ مسلمانان، به وسيله آنچه درباره دشمنان درخواست شد  
  25   محكم گرداندنِ دور و برِ مرزدارانِ اسلام  
  26   استوار ساختنِ بازوي پدر و مادر به وسيله فرزندان  
  27   پابرجا قرار دادنِ فرزندان (در كمك و ياري دادن) به پدر و مادر  
  28   جنگيدنِ اصحابِ محمّد (ص) با پدران و فرزندان خويش جهتِ استوار كردنِ پيامبريِ محمّد (ص)  
  29   ناتوانيِ كوههايِ استوار از زيرِ بارِ مَثَلها و داستانهايِ منع كننده قرآن رفتن  
  30   فرود آمدنِ فرشتگان در شب قدر با قضا و قدري محكم و استوار الهي  
  31   ثابت و پابرجا ساختنِ گامهايِ بندگان، روز گذشتن از پلِ دوزخ  
  32   درخواستِ آمرزش درباره فرد زنده اي كه براي بنده نزدِ او حقّي ثابت گشته است