عبارت قسمت
تعداد كل:6

رديف عنوان
  1   استكبار ناميدنِ ترك عبادت  
  2   پناه بردن به خدا از استكبار ورزيدن در فرمانبري از او  
  3   بيزاري جستن از استكبار، به درگاهِ خدا  
  4   واردِ دوزخ گشتنِ كساني كه از عبادتِ خدا استكبار مي ورزند  
  5   محبوبترين بنده نزدِ خدا، كسي است كه بر او استكبار نورزد  
  6   معصيت و نافرمانيِ بنده از خدا، از روي استكبار ورزيدن بر او نيست