عبارت قسمت
تعداد كل:2

رديف عنوان
  1   استدراج نفرمودنِ (به تدريج سزاوارِ عقاب نگرداندنِ) بنده، با مهلت دادن به او  
  2   استدراجِ (به تدريج سزاوارِ عقاب گشتنِ) آنكه (ثروتمندي كه) ديگري را از خير و نيكي آنچه نزدِ اوست بازداشته است