عبارت قسمت
تعداد كل:6

رديف عنوان
  1   ضعيف بودنِ استخوانهايِ بدنِ بنده و ناتوانيِ آن از تحمّل آتش دوزخ  
  2   پوسيدن استخوانها با آتش دوزخ  
  3   درهم و تنگ بودنِ استخوانهاي پشت  
  4   خشك گرداندنِ استخوانهاي پشتِ مردانِ دشمن  
  5   از جا كنده شدنِ استخوانِ پشت با ركوعِ فراوان، قابليت از بين رفتنِ گناهي از گناهانِ بنده را ايجاب نمي كند  
  6   زمانِ رسيدنِ جانها به استخوانهاي بالايِ سينه و زير گردن