عبارت قسمت
تعداد كل:3

رديف عنوان
  1   علّت ارمغان دادنِ نعمتِ (درد و بيماري) به بنده  
  2   خدا، چيزِ خردي را كه به او ارمغان مي دهند، مي پذيرد  
  3   فرستادنِ تحفه و ارمغاني از تحفه هايِ خدا، به سويِ بنده