عبارت قسمت
تعداد كل:14

رديف عنوان
  1   ارتكاب گناهان و آگاهي خدا از آن  
  2   ارتكاب گناهان بزرگ و پرده پوشي خدا  
  3   تأثير بازدارنده پرده پوشي خدا از ارتكاب گناه  
  4   ارتكابِ كارِ زشت و فاحشه، و رسوا ننمودنِ آن از جانب خدا  
  5   شتاب نكردنِ خدا در كيفر كسي كه مرتكبِ نواهي شده  
  6   تاوان نگرفتنِ خدا از مرتكبِ گناه  
  7   احسانِ خدا، بنده را از ارتكاب آنچه خدا را به خشم مي آورد، بازنداشت  
  8   ارتكاب گناه در ماه رمضان و پرده پوشي خدا بر آن  
  9   ارتكاب گناه، عاملِ بديِ مفارقت و جدا گشتنِ بنده از روز  
  10   خدا بنده را نهي فرمود و بنده به جا آورد و مرتكب شد  
  11   اقرار نمودن به ارتكابِ گناهان بزرگ و زشتيِ آن  
  12   عاملِ بازدارنده بنده از ارتكاب گناه و محارم  
  13   زندگيِ پاكيزه خواستن از خدا به شرط مرتكب نگشتن به نواهي  
  14   به كرده خويش، آگاه نساختنِ كسي كه درباره بنده مرتكب گناه شده است