عبارت قسمت
تعداد كل:3

رديف عنوان
  1   اسرافيل، منتظرِ اذن و دستور خدا  
  2   نباريدن آسمان و نروئيدنِ زمين به اذنِ خدا  
  3   فرود آمدن فرشتگان در شب قدر به اذنِ خدا