عبارت قسمت
تعداد كل:4

رديف عنوان
  1   ناتوانيِ بشر از ادا نمودن و به جا آوردنِ سپاس خدا  
  2   وداع نمودن با ماه رمضان، مانندِ وداعِ كسي كه ادأِ حقّ او بر ما واجب است  
  3   ادا نمودنِ اندكي از (عباداتِ) بسيار در ماه رمضان  
  4   قرار گرفتن در زمره به جا آورندگانِ نماز، بر طبقِ سنّت رسولِ خدا (ص)