عبارت قسمت
تعداد كل:13

رديف عنوان
  1   اخلاص داشتن در توحيد و يگانگيِ خدا  
  2   راهنمايي نمودنِ بندگان، بر اخلاص در توحيدِ خدا  
  3   با اخلاص، آهنگِ خدا را نمودن  
  4   قرار گرفتن در زمره كساني كه در هنگام خوشي، خدا را از روي اخلاص مي خوانند، مانند كساني كه در حال اضطرار اينگونه اند  
  5   خالص گرداندن توبه براي خدا  
  6   خالص گرداندن خود با پيوستن به خدا و بريدن از غير خدا  
  7   خالص گرداندن كردارِ بنده، از ريا و شهرت جويي  
  8   توفيقِ خالص گرداندنِ دارائي ها از مظالم  
  9   خالص گرداندنِ بندگان از بديها، در ماهِ رمضان  
  10   الهام نمودنِ اطمينانِ خالص و پاك به بندگان  
  11   از روي اخلاص و درستي رفتار نمودن با كسي كه با ما نادرستي نموده  
  12   دوست داشتنِ بقايِ نعمتِ (روزي و خوشي) همسايگان، از روي اخلاص  
  13   تأييد نمودنِ بندگان، به يقين و باورِ اخلاص دارندگان