عبارت قسمت
تعداد كل:16

رديف عنوان
  1   برگزيدگانِ از جانب خدا  
  2   برگزيدنِ اهل بيتِ پيامبر (ص)، براي أمر و فرمان الهي  
  3   برگزيدگان خدا، صاحبان جايگاه خلافت و امامت و شكست خوردنِ آنها  
  4   درودها، بركات و تحيّاتِ خدا، بر برگزيدگانش  
  5   آراستنِ باغهايي در بهشت، براي برگزيدگان خدا  
  6   دين برگزيده خدا، اسلام  
  7   ماه برگزيده خدا، رمضان و اعمال برگزيده اين ماه  
  8   سببِ اطمينان به آنچه خدا اختيار نموده  
  9   اختيار نكردن آنچه خدا نمي پسندد  
  10   برگزيدن نيكوئيهاي آفرينش براي بندگان  
  11   الهام نمودنِ معرفتِ اختيار به بندگان  
  12   گرفتار نساختنِ بندگان به ناتوانيِ شناساييِ آنچه خدا اختيار نموده  
  13   وامگذاشتنِ نفوسِ بندگان، به اختيار خود  
  14   اختيارِ باطل از جانب نفس، جز آنچه خدا توفيق دهد  
  15   نرسيدنِ منتهايِ وصفِ واصفين، به پايين ترين مرتبه اي كه خدا براي خود برگزيده است  
  16   اختيار فردِ دورانديش، او را به راهِ راست رهبري نموده است