عبارت قسمت
تعداد كل:3

رديف عنوان
  1   اختراع و ايجادِ خلق، به اراده و خواستِ خدا  
  2   خدا، مخترع و آفريننده  
  3   واگذاشتنِ آنانكه رأي و انديشه اختراع شده به كار برند