عبارت قسمت
تعداد كل:4

رديف عنوان
  1   آزمودنِ اخبارِ بندگان (اعمال و كردارِ ايشان)  
  2   هويدا بودنِ درونِ اخبار بر خدا  
  3   روزِ آشكار گشتن اخبارِ بندگان  
  4   پنهان نبودنِ اخبار شِكوه كنندگانِ از ستم، بر خدا