عبارت قسمت
تعداد كل:1

رديف عنوان
  1   مقدر نمودن، حكم كردن و اجرا كردن آنچه بنده از خدا طلبيده است