عبارت قسمت
تعداد كل:22

رديف عنوان
  1   سپاسي كه هر سپاسي را كه خدا آفريده و بيافريند جمه نموده به يك رشته درآورد  
  2   درودي بر محمّد (ص) و آل او كه درودهايِ فرشتگان و پيامبران و فرستادگان و پيروانِ خدا را جمع نمايد  
  3   درودي گردآورنده درودِ آفريدگان، بر محمّد (ص) و آل او  
  4   جمع نكردن و نگه نداشتنِ شكمها جز آنچه را كه خدا حلال نموده است  
  5   گردآوردن و محشور ساختنِ بندگان با گروهِ پيامبر (ص)، در قيامت  
  6   فراهم آوردن و پيوند دادنِ كارِ دوستدارانِ ائمه (عليهم السلام)، به تقوا و پرهيزكاري  
  7   گردآوردنِ كارهايِ پراكنده بندگان، با قرآن  
  8   آنچه بنده از خدا مي خواهد برايِ او فراهم نموده، گردآورد  
  9   رحم نمودن به بنده در روزِ گردآمدن و برانگيختنش  
  10   اجتماع مسلمانان در روز عيد قربان و جمعه  
  11   سببِ اجتماع با پيامبران در بهشت  
  12   گردآوردنِ دلهايِ پراكنده و از هم رنجيده  
  13   اصحاب محمّد (ص)، مردم را بر (دينِ) خدا گردآوردند  
  14   مبتلا نشدن به گردآمدن با آنكه از خدا دوري گزيده  
  15   بازداشتنِ مشركان از گردآمدن و اجتماع بر مسلمانان  
  16   رستاخيز، جاي گردآمدنِ دشمنان  
  17   اجتماعِ آفريدگان، تحتِ اراده و مشيّتِ خدا  
  18   ترس تائب از آنچه (خوهاي زشت) بر او گردآمده است  
  19   اندوهگين شدنِ مسلمان از گردآمدن مشركان  
  20   فراهم نمودن و گردآوردنِ (شرايط) آموختنِ همه چيزهايي كه دانستنِ آن درباره والدين واجب است  
  21   گردآمدنِ والدين و فرزندان در سرايِ گرامي و جاي آمرزش، با شفاعت از يكديگر  
  22   عيد فطر، روز اجتماع و گردهمائيِ مسلمانان