عبارت قسمت
تعداد كل:3

رديف عنوان
  1   به هم پيوستنِ ابزار بسط و گشاد، در (بدن) انسان  
  2   سختگيري نكردن به بنده، در ابزاري كه به كار بردنِ آنها را وسيله رسيدن به آمرزش الهي قرار داده است  
  3   قرار دادنِ ابزار قبض، در (كالبد) انسان