عبارت قسمت
تعداد كل:2

رديف عنوان
  1   درودها، بركات، و تحيّاتِ خدا بر ابراهيم (ع) و آل ابراهيم  
  2   ابراهيم (ع) و آل ابراهيم، از برگزيدگانِ خدا