عبارت قسمت
تعداد كل:5

رديف عنوان
  1   لعنت خدا بر دشمنانِ آينده جانشينانِ خدا  
  2   رسيدن به (سود) آينده، در سراي آخرت با گردش در زمين  
  3   داشتن ذكر نيكو در ميان آيندگان  
  4   رساندن عمرها به ماه رمضان آينده  
  5   عطا نمودنِ خواسته ها در دنياي كنوني و آخرتِ آينده