عبارت قسمت
تعداد كل:4

رديف عنوان
  1   هراس بنده را در هنگام تلاوت آيات قرآن، قرار دادن  
  2   گردن نهادن در برابر آياتِ محكم قرآن  
  3   دلالتِ آيات قرآن بر بخششهايِ بسيار خدا  
  4   رساندنِ آيات قرآن به مردم، به وسيله محمّد (ص)