عبارت قسمت
تعداد كل:2

رديف عنوان
  1   آهسته نمودنِ صدا در برابر والدين  
  2   تائب، خدا را با صداي تغييريافته (زمزمه وار) و آهسته مي خواند